Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr

Cao học Kinh Tế

Thành viên HDQT

Ông Virgilio Cervantes Rivera được bầu vào HĐQT công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) tại kỳ ĐHĐCĐ Thường niên ngày 15/08/2013. Đồng thời, Ông Virgilio hiện là Giám đốc Điều hành Tập Đoàn Ayala và là Giám đốc Nhóm các sản phẩm, Bộ phận phát triển và chiến lược thuộc Công ty Manila Water, một cổ đông lớn của Saigon Water.

Bên cạnh đó, ông Virgilio Cervantes Rivera đang đảm nhận các chức vụ khác như Thành viên HĐQT Cty BOO Nước Thủ Đức, Chủ tịch Công ty Laguna Water Inc. và Công ty Clark Water.