Cấu trúc thương hiệu Saigon Water

Thương hiệu  được thiết kế với cấu trúc có 3 cấp độ.

  • Cấp độ 1: Thương hiệu chính (Corp Brand) là Saigon Water, đại diện cho tất cả các hoạt động của công ty với cam kết “Cống hiến cho cộng đồng những công trình hạ tầng nước thông qua giải pháp toàn diện và mang lại cho doanh nghiệp các giá trị bền vững”

  • Cấp độ 2: Thương hiệu đơn vị kinh doanh ( SBU brand) thể hiện một trong 3 mảng hoạt động kinh doanh chính của công ty ( Đầu tư, Dịch vụ công nghệ, và Dịch vụ Vận hành-Bảo trì).

  • Cấp độ 3: Thương hiệu đơn vị đặc thù ( Specialty Brand) đại diện cho các đơn vị kinh doanh nằm bên trong SBU.