Giá trị cốt lõi

gia tri cot loi

Kiên trì:

Theo đuổi bền bỉ sứ mệnh, tầm nhìn và các mục tiêu kinh doanh.

Thực tiễn:

Điều chỉnh linh hoạt mọi hoạt động dựa vào hoàn cảnh thực tế.

Hiệu quả:

Hướng đến các lợi ích lâu dài trong quá trình thực thi.

Tôn trọng:

Đánh giá và ứng xử đúng mực với cộng đồng, đối tác và các đồng nghiệp.