Nhà máy nước BOO Thủ Đức

Dự án NHÀ MÁY NƯỚC BOO THỦ ĐỨC
Địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh
Công suất 300.000 m3/ngày
Khoản đầu tư 7% cổ phần của Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức.

Đảm trách công tác thiết kế kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt cụm xử lý, SCADA.

Website http://tdw.com.vn/index.php