Thương hiệu Saigon Water

Thương hiệu là tài sản có giá trị nhất của bất kỳ công ty, tổ chức nào. Thương hiệu đóng vai trò trọng yếu trong việc kết nối các hoạt động, chức năng khác nhau của công ty thành một giải pháp tổng thể trong mắt khách hàng. Thương hiệu còn là nhân tố quan trọng làm cho nhân viên cảm thấy tự hào mình là một phần của tổ chức và giúp tạo nên hình ảnh tích cực trong nhận thức của cộng đồng xã hội về doanh nghiệp.

Thương hiệu Saigon Water đang bắt đầu khởi hành để thực hiện những nhiệm vụ cao cả đó.