Nhà máy nước Dankia2-ĐàLạt

Dự án NHÀ MÁY NƯỚC DANKIA 2 – ĐÀ LẠT
Địa điểm Đà Lạt, Lâm Đồng
Công suất 30.000 m3/ngày
Khoản đầu tư 90% cổ phần của Công ty Cổ phần nước sạch Sài Gòn Đan Kia thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị công nghệ và lắp đặt cụm xử lý, SCADA