Ông Trương Khắc Hoành

Thạc sĩ QTKD ( MBA)


Thành viên HĐQT

 

Ông Hoành tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh doanh (MBA) và được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn (Saigon Water) từ tháng 05/2012 đến nay.

Trước khi gia nhập Saigon Water, Ông Trương Khắc Hoành là Tổng giám đốc của Công ty CP BOO Nước Thủ Đức từ năm 2010 đến 04/2012. Trước đó, ông là Phó Tổng giám đốc công ty này từ năm 2005

Từ năm 2005 trở về trước, ông Hoành làm việc tại Công ty CP Nước & Môi trường (WACO) và Công ty Control Techniques Việt Nam với nhiều vị trí công tác khác nhau.