Ông Luis Juan B. Oreta

Th.S QTKD (MBA)

Thành viên HĐQT

Ông Luis Juan B. Oreta được bầu vào HĐQT công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) tại kỳ ĐHĐCĐ Thường niên ngày 15/08/ 2013. Đồng thời, Ông Luis hiện là Giám đốc Điều hành Tập Đoàn Ayala từ năm 1997 đến nay.

Trong khoảng thời gian từ 1983-1997, Ông Luis là Phó chủ tịch Ngân hàng Philippines.

Từ năm 1983 trở về trước, Ông trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau như chuyên gia tư vấn quản lý tại Boone, Young & Associates, chuyên gia Phân tích tài chính của Insular Bank of America …