Ông Lê Vũ Hoàng

Cử nhân Kinh tế


Chủ tịch HĐQT

 

Ông Lê Vũ Hoàng được bầu vào chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) tại kỳ ĐHĐCĐ Thường niên ngày 15/08/ 2013.

Đồng thời, ông Lê Vũ Hoàng cũng đang giữ trọng trách là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), một cổ đông lớn của Sàigon Water, từ năm 2012 đến nay.

Trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2011, ông Hoàng giữ trọng trách là Hội đồng Quản trị, Kiêm Tổng giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)

Từ năm 1997- 2001, Ông Hoàng là Phó Tổng Giám đốc, Quỹ Đầu tư phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Trước năm 1997, Ông đàm trách cương vị Phó chủ tịch UBND Quận 5 và nhiều cương vị công tác khác trong chính quyền TPHCM.

Hiện tại, ngoài các chức danh tại Saigon Water và CII, Ông Lê Vũ Hoàng đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm, BOO Nước Thủ Đức và Công ty CP Xây dựng Hạ Tầng CII; và cũng đồng thời là TV HĐQT công ty Cổ phần Petroland.