Giá Nước Củ Chi

I, Đơn giá nước sạch sinh hoạt:

Theo Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố HCM về giá nước sạch sinh hoạt điều chỉnh ban hành vào ngày 24/10/2019 :

 

  Định mức sử dụng nước    Đơn giá (đồng/m3)
2019 2020 2021 2022
a)Đến 4m3 / người / tháng
   -Hộ dân cư  5.600 6.000 6.300 6.700
   -Riêng hộ nghèo và cận nghèo 5.300 5.600 6.000 6.300
b)Từ 4m3 đến 6m3 / người / tháng  10.800 11.500 12.100 12.900
c)Trên 6m3 / người / tháng  12.100 12.800 13.600 14.400

Vui lòng xem thông tin toàn bộ Quyết Định về ban hành giá nước tại đây.

II, Đơn giá nước sạch cho cơ quan hành chính sự nghiệp; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh dịch vụ:

Căn cứ theo Điều 3 của Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV ban hành giá nước cho 3 loại khách hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bao gồm Huyện Củ Chi, bảng giá cụ thể như sau (Vui lòng xem toàn bộ thông báo tại đây) :

  Định mức sử dụng nước    Đơn giá (đồng/m3)
2019 2020 2021 2022
 Cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể 10.900 11.600 12.300 13.000
 Đơn vị sản xuất  10.200 10.800 11.400 12.100
 Đơn vị kinh doanh dịch vụ  17.900 19.000 20.100 21.300

 

III, Thời gian áp dụng:

Công ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn trân trọng thông báo : Kể từ kỳ ghi thu tháng 12/2019, công ty sẽ chính thức áp dụng thay đổi giá nước trên địa bàn Củ Chi theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBNDvui lòng xem toàn bộ thông báo tại đây.