Ban Điều Hành


Ông Trương Khắc Hoành (MBA)

Tổng Giám đốc

 


Bà Giao Thị Yến

Phó Tổng Giám đốc

 


Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh

Phó Tổng Giám đốc

 

 
Ông Bùi Quốc Dũng

Kế toán trưởng

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh

Giám đốc Đầu tư

Ông Phạm Minh Phương

Giám đốc Dự án